mentors

Shao-Min Huang

Shao-Min Huang / Co-Founder of Petite Mode Studio Experience...

Heaven Chang

Heaven Chang/Official Certified Lecturer of Webduino Experience STEAM Teaching...

Paul Cheung

Paul Cheung / Representative of World Robot Games Taiwan...

Yu-Ju Huang

Yu-Ju Huang / Software Product Manager of Actura Taiwan...

Jackson Kuo

Jackson Kuo / Founder of Sigel Labs Experience Google...